[Bogomilství]

 

Buďte spravedliví, čistého srdce a připravujte cesty Páně!

Na počátku milosrdný Bůh zplodil svého prvorozeného syna Satana. Leč tento se vzbouřil proti Otci s vojskem andělů. Všedobrý Bůh mu však z lásky postoupil část své říše, v níž by mohl Satan vládnout. V této říši stvořil potom Satan nebe i zemi, slunce i hvězdy, tak jako to učí modloslužebník všech modloslužebníků otec Mojžíš.

Pak jako svou hříčku stvořil Satan člověka, stvořil první pár lidí, Adama a Evu, když byl uzmul potají svému otci jiskru nesmrtelné duše. Vdechuje ji prvním dvěma lidem, svým jedovatým dechem ji stvořitel-Satan tak poskvrnil, že udělal lidi k svému obrazu.

Bůh začal pak usilovat o spásu té jiskry nesmrtelné duše, která byla Satanem člověku vdechnuta, a seslal proto na zem svého druhorozeného syna, nadevše milovaného Krista.

Kristus nad Satanem zvítězil, jak je zaznamenáno ve svatých evangeliích, a uvrhl Satana i s jeho vojskem do pekla, které teprv tehdy bylo stvořeno. Svou smrtí vykoupil Kristus lidem možnost spasení - leč třetí den po jeho nanebevstoupení vytáhli Satan a jeho vojsko z pekla zpět a Satan se usídlil v městě Jeruzalémě jako patriarcha.

Démoni, kteří jej provázeli, zaujali místa biskupů a knížat, aby lidi oklamali, podvedli a odvrátili do spásy, přivedli k zatracení - a tak je tomu podnes.

Dva nejvypečenější démoni jsou patriarcha konstantinopolský a papež římský a hned po nich jsou císaři Východu i Západu a jim slouží démoni nižší, králové, biskupové, knížata, vévodové, opati a hrabata, pod nimi pak opět jejich kněží a jáhnové, šlechtici, císařští úředníci a jejich vykonavatelé, takže celý svět je ovládán ne snad jen sluhy démonů, ale démony přímo. A jak jeden ďábel zdánlivě zemře, hned na jeho místo nastoupí druhý, ozdobí se biskupskou mitrou nebo královskou korunou, kněžským rouchem nebo knížecím vínkem - a vláda ďáblů nad lidmi není nikdy přerušena.

To vše nás učil a s tím nás mezi lidi celého světa poslal otec Bogomil z Bulharska. A naučil nás, jak se z ďábelských tenat dostat. Proti všemu křtu máme odkřtění, proti vší svátosti máme odsvěcení, ale hlavně nám otec Bogomil zvěstoval, že musíme odmítat všechno poslušenství duchovní i světské vrchnosti, nepodléhat jim, nepovinovat se jim, ale vzbouřit se proti nim, vypovědět jim válku na celý život a neustále až do skončení věků, pokud nebudou poraženi, zahnáni, z povrchu tohoto světa vyklopeni, pokud nezřídíme království člověka, svět, v němž nebude nad lidmi pána, lidé budou sami sobě vládnout svobodní a bez útlaku, a tak připraví příchod Utěšitele - Ducha svatého, který nastolí nepomíjející říši lásky.

A pokud páni vladaří nad člověkem, démoni vojska Satanova, potud, přikazuje otec Bogomil, nesmí člověk, který chce svého spasení dosíci, je poslouchat, nesmí pro ně pracovat, odevzdávat jim daň nebo desátek a nesmí plodit potomky, neboť ti by byli zas jen otroky Satanovými, na něho a jeho vojsko by pracovali, je vykrmovali, jim sloužili, pro ně ve válkách padali, pro ně se navzájem nenáviděli a vraždili, sami sebe přitom vydávajíce věčně záhubě.

/E. Bondy: "Mníšek" - přepis přímé řeči jedné z vedlejších postav/